Other: Still Life

2010 Tomato tea party

2010 Tomato tea party

Tomato Tea Party/ Other/Still life 10.75 H X 16.5 W $150